Privacyverklaring Woonzeker keuringen

Wie zijn wij

WoonzekerKeuringen (hierna: WoonzekerKeuringen) is een keurder van woningen. Het hoofdkantoor van WoonzekerKeuringen bevindt zich in Rottum op de Binnendyk 34 (8461 LE) en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. WoonzekerKeuringen is te bereiken via telefoonnummer 06 51 28 36 09. G.A.M. Thijssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Woonzeker keuringen. Hij is te bereiken via geert@woonzekerkeuringen.nl.

WoonzekerKeuringen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Woonzeker keuringen houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en heeft een protocol databescherming en een register databescherming.

Algemeen

WoonzekerKeuringen vindt het belangrijk dat u weet hoe WoonzekerKeuringen omgaat met uw persoonsgegevens die u invoert, als u via WoonzekerKeuringen een keuring wilt laten uitvoeren. Het gaat hier naast uw NAW-gegevens om gegevens omtrent uw opdrachten en/of verzoek tot contact. Wij leggen hieronder graag ons Privacybeleid uit. Met andere woorden: wat doet WoonzekerKeuringen met uw persoonsgegevens?

Het korte antwoord is: WoonzekerKeuringen gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u te krijgen en als gegevens bij de woning als eigenaar. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als u dat goed vindt, als wij die nodig hebben voor het goed uitvoeren van onze dienstverlening (gerechtvaardigd belang) of als u daar toestemming voor geeft. Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de WoonzekerKeuringenwebsites en niet op andere websites waarvoor op de websites links worden getoond. Als u via een hyperlink op één van de WoonzekerKeuringenwebsites terecht komt op de website van een ander, zoals een overheidsinstantie, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WoonzekerKeuringen neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. WoonzekerKeuringen doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en WoonzekerKeuringen. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Woonzeker keuringen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Persoonsgegevens die wij verwerken

WoonzekerKeuringen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@woonzekerkeuringen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WoonzekerKeuringen bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Bewaartermijnen:

 • Opdrachten: 5 jaar na de laatste datum van de uitvoering
 • Belastingdienst: 7 jaar
 • Wettelijke aansprakelijkheid: 20 jaar

Geautomatiseerde besluitvorming

WoonzekerKeuringen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WoonzekerKeuringen) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

WoonzekerKeuringen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het gaat om de volgende bedrijven:

 • Geen

WoonzekerKeuringen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt WoonzekerKeuringen uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Zonder uw toestemming zal WoonzekerKeuringen uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. WoonzekerKeuringen kan persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

Cookies, of vergelijkbare technieken

WoonzekerKeuringen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woonzeker keuringen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Dat betekent niet dat wij altijd gehoor dienen te geven aan de correctie en/of verwijdering als dit tegenstrijdig is met onze bewaarplicht en/of wettelijke bewaartermijn.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@woonzekerkeuringen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WoonzekerKeuringen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

WoonzekerKeuringen behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen. Aanpassingen zullen per direct in werking treden, tenzij anders vermeld. Dit betekent overigens niet dat WoonzekerKeuringen uw persoonsgegevens zal gebruiken voor doeleinden waarvoor u nog geen toestemming hebt gegeven. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de WoonzekerKeuringen websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle WoonzekerKeuringen accounthouders. WoonzekerKeuringen adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Vragen

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Woonzeker keuringen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@woonzekerkeuringen.nl

Binnendyk 34a

8461 LE Rottum

06 51 28 36 09 

Dit Privacybeleid is aangepast op 19 april 2022